Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen onderneming “Bart ANSEEUW ” met KBO-nummer 0880.237.980 - verder genoemd de onderneming - en haar klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.

2. Offerte/aanbieding

2.1. Alvorens een offerte uit te brengen zal de onderneming zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken.

2.2. Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.3. De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie. De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

3. Uitvoering van werken

3.1. Elke overeenkomst wordt uitgevoerd naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. De overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door onderaannemers van de onderneming, zonder dat een contractuele relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en een onderaannemer.

3.2. De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken alle relevante informatie te overhandigen inzake aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke. Indien deze informatie niet of onnauwkeurig werd meegedeeld behoudt de onderneming zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

3.3.  De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

3.4.  De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.

3.5. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.6. Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan

4. Leveringen

4.1. Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

4.2. Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

4.3. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

5. Prijs

5.1 Een prijsopgave van goederen houdt geen offerte in en de onderneming behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.

5.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

5.3 De onderneming behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet of niet volledige betaling, zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd a rato van 10 % per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd op het uitstaande bedrag met een minimum van 50,00 euro

6.2. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

6.3. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

6.4. Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen.  

7. Schuldvergelijking

7.1. In haar relaties met aannemers, waar zij als onderaannemer wordt aangesteld en in haar relaties met door haar aangestelde onderaannemers wordt steeds volgende contractuele schuldvergelijking toegepast, onverminderd de toepassing van art. 1289 e.v. BW.

7.2. Onderlinge vorderingen, ongeacht de kenmerken ervan, ook als de voorwaarden voor een wettelijke schuldvergelijking niet zijn vervuld geven aanleiding tot gehele dan wel gedeeltelijke contractuele schuldvergelijking

7.3. Inkomende en uitgaande facturen in verband met aanneming/onderaanneming zijn steeds onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

7.4. Onderlinge facturen tussen de onderneming met aannemers en onderaannemers gaan van dag tot dag teniet ten belope van hun wederkerig bedrag.

7.5. Elke toepassing van de contractuele schuldvergelijking houdt definitieve en onherroepelijke betaling in van de gecompenseerde bedragen onder de voorwaarden bepaald in art. 1254 BW.

7.6. Bij de laatste factuur van elk kwartaal aan een aannemer of onderaannemer zal worden aangeduid wat het openstaande credit- of debetsaldo bedraagt na toepassing van de schuldvergelijking.

7.7. Alle openstaande vorderingen waarover de onderneming beschikt op haar aannemers en onderaannemers die niet kunnen gecompenseerd worden binnen de 3 maanden na uitgifte van haar factuur geeft aanleiding tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen.

8. Klachten

8.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering per aangetekend schrijven te worden gemeld. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat de nodige stappen kan ondernomen worden om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

8.2. Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

9. Garanties en aansprakelijkheid

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).